วิสัยทัศน์

1. The Leader of  Automated Robotic Trading  in Global financial market
เป็น ผู้นำด้าน หุ่นยนต์ระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติ ใน ตลาดเงินระดับโลก

2. The Creator of Investors and Traders for Financial markets
เป็น ผู้สร้างนักลงทุนและเทรดเดอร์ สำหรับ ตลาดการเงิน