PBFI CSR

PBFI CSR

ภาพกิจกรรมบริษัท PBFI ร่วมสมทบเงินทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยมีตัวแทนจากทาง pbfi เข้าร่วม
โรงเรียนวัดกุ่มโคก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2559


ภาพกิจกรรมบริษัท PBFI&EMBA 27,28 NIDA ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงเงินทุนเพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
วันที่ 24 มกราคม 2559
12792314_977086425660521_4321171312161295609_o nida
S.V.S.S. PROJECT PRESENTS (ไปซ่อมโรงเรียนกัน)
บริษัท PBFI ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินในการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็นกับ S.V.S.S. ซึ่งร่วมกับโครงการ เพียง พอ อุ่น อยากชวนทุกคนไปซ่อมแซม ‘อาคารสมเด็จย่า’ อาคารเรียนเก่าแก่แห่งเดียวของโรงเรียนลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย (1 ใน 3 ของโรงเรียนที่ถูกจัดว่าอยู่ในเขตทุรกันดารของตัวจังหวัด)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

svss

กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็ก และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผ่านกองทุนยาฮีฟแนทศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
image