pbfilogo

itd

itd
ยืนเหนือ8.25ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับ อาการค่อนข้างดีและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้อีก
กรอบของitdเปลี่ยนมาเล่นกรอบที่สูงขึ้นกรอบเดิม 6.9-8.25 ตอนนี้เรามองว่าน่าจะขยับกรอบขึ้นมาเล่นกรอบ8.25-9.60 บาท
และในระยะกลางเราเชื่อว่า itd จะสามารถขึ้นไปทดสอบ high เดิมที่ 9.60บาทได้

 

2015-09-23_18-30-14