pbfilogo

ความหมายของแบรนด์

ตราสัญลักษณ์ของ Polar Bear Fishing International Co,.Ltd (PBFI) เป็นรูปหมีขาวจับปลาอยู่บนเกลียวคลื่น และมีเส้นโค้งสีน้ำเงินเข้มไล่ระดับสีอยู่ด้านหลัง โดยมีชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ สื่อถึงหมีขาวขั้วโลก ซึ่งเป็นหมีสุดยอดสายพันธุ์ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถจับปลาทะเลน้ำลึกหากินและดำรงชีพได้ท่ามกลางสภาวะอากาศอันหนาวเย็น เกลียวคลื่นสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีขึ้นก็ต้องมีลงสลับกันไป เฉกเช่นเดียวกับตลาดเงินตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรเสมอ เส้นโค้งด้านหลังมีความหมายถึงโลก และยังมีความหมายถึงวงรอบของวัฏจักรอีกด้วย ดังนั้นตราสัญลักษณ์ของ PBFI มีความหมายถึง ความแข็งแกร่ง อดทน อ่อนช้อยงดงาม เป็นผู้นำในด้านการลงทุนในระดับประเทศและระดับโลก