ประวัติบริษัท

บริษัท โพลาร์ แบร์ พิชชิ่ง อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (Polar Bear Fishing International Co,.Ltd) ดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2556

เพื่อดำเนินงานด้านทางธุรกิจดังต่อไปนี้

1. Algorithmic Trading Programing based on Financial Engineering
เขียนโปรแกรม ออกแบบ พัฒนาระบบ ให้เช่าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ด้านการลงทุนแบบอัตโนมัติสำหรับ งานซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในตลาดทุน ตลาดเงิน ในประเทศและต่างประเทศ

2. Global Investing School & Education
จัดอบรมสัมนา เผยแพร่ความรู้ จัดทำงานเขียน สิ่งพิมพ์ ทางการลงทุนด้านเงินให้ผู้สนใจ ในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ